Nieuws

23-05-24  Donderdagmiddag 23 mei bedrijf gesloten.

In verband met de uitvaart van onze (schoon)vader en opa Klaas Faber, die ruim 40 jaar voor het bedrijf werkzaam is geweest zijn wij donderdagmiddag 23 mei 2024 niet bereikbaar
15-04-24  Gesloten vulsysteem (CTS).


Er is de afgelopen jaren veel gecommuniceerd over de verplichting om gewasbeschermingsmiddelen in spuitmachines te vullen door middel van een gesloten vulsysteem. 

Op dit moment vindt er nog steeds overleg plaats hoe deze verplichting er precies uit komt te zien en met ingang van wanneer het verplicht wordt. 

Meer informatie over de actuele stand van zaken is te vinden in dit document
05-12-22  Landbouwbeurs Leeuwarden van 7 t/m 9 december


Ook dit jaar is Faber Agracentrum deelnemer op de Landbouwbeurs.

Op onze stand 3132 vindt u:

*  de nieuwe Condor Vanguard van Agrifac Machinery BV

*  een getrokken Vector met Wave van AP Dubex

*  de getrokken Hardi Commander met Twin-luchtondersteuning.

*  het GPS-systeem van Homburg: AgLeader.

*  twee verschillende CTS-systemen (Closed Transer System): Tefen Accurite en EasyFlow M.

U bent van harte welkom om de verschillende ontwikkelingen te bekijken, te bespreken of een kopje koffie te drinken.

04-12-22  Nieuwe eisen teeltvrije zone 2023


Het  Europese 7e actieprogramma Nitraatrichtlijnen is voor wat betreft de mest uitgewerkt in de derogatiebeschikking en voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dat per 1 januari 2023 van kracht gaat.

Op basis van die regelgeving gaan de volgende teeltvrije zones gelden (bufferstroken):

  • 5 meter langs  ‘ecologisch kwetsbare sloten’ en ‘Kaderrichtlijn Water lichamen’
  • 3 meter langs andere waterlopen
  • 1 meter langs sloten die tussen 1 april en 1 oktober droog staan.

Wanneer een bufferstrook meer dan 4% van het perceel beslaat dan mag de bufferstrook worden verkleind (van 5 naar 3 mtr; van 3 naar 1 of zelfs naar 0.5 mtr) Deze 4 % hangt uiteraard van de afmetingen van het perceel af, maar wordt al snel gehaald.

De ‘oude’ regels van de teeltvrije zone gelden ook nog steeds (Activiteitenbesluit Milieubeheer), die bijvoorbeeld bij het telen van aardappelen een zone van  1.5 meter voorschrijft, die versmald kan worden naar 1 meter bij een Driftreducerende Techniek van 90%.

Daarnaast worden ook vanuit de etiketten eisen gesteld aan de teeltvrije zone. (bijvoorbeeld Olie-H en Kompaan die een teeltvrije zone van 1.5 meter voorschrijven.

Het strengste voorschrift is bepalend voor de grootte van de teeltvrije zone.
04-12-22  Opgebruiktermijn spuitdoppen DRD lijst.

In de DRD-lijst staat een geldigheidstermijn voor alle vermelde spuitdoppen opgenomen. Deze termijn is 5 jaar, waarna de termijn verlengd kan worden als de fabrikant van de doppen nieuwe gegevens aanlevert waaruit blijkt dat de spuitdop nog steeds aan de eisen van de driftreductie voldoet.

Omdat de geldigheid van de spuitdoppen per 2018 is opgenomen loopt de geldigheid van veel doppen per 1-1-2023 af.

Inmiddels is afgesproken dat na het verlopen van de geldigheidstermijn nog een opgebruiktermijn geldt:

- van 2 jaar: wanneer blijkt dat de spuitdop niet meer voldoet.

- van 5 jaar: wanneer geen volledig onderzoek of geen aanvraag voor verlenging van de indeling wordt aangevraagd door de fabrikant.

Voorwaarde voor de opgebruiktermijn van 2 en 5 jaar is dat de spuitdoppen zijn aangeschaft vóór de vervaldatum én de ondernemer dit kan aantonen bij een controle.

(NB: Lechler heeft in ieder geval voor de meest verkocht ID-120 dop verlenging aangevraagd)

De communicatieboodschap van de TCT kunt u hier vinden.
29-04-22  Storing Ziggo


Door werkzaamheden aan de riolering op de Oude Bildtdijk hebben wij helaas geen internet meer. We zijn daarom vandaag 29 april niet via mail of vaste lijn te bereiken. 

Gerben zijn mobiel telefoonnummer is:06-54297601
12-01-21  Overname Dubex door AP Machinebouw te Rutten


Als oudste dealer van Dubex BV -die ook de laatste machine in december 2020 heeft verkocht- feliciteren we de nieuwe eigenaar en het personeel met deze overname per 1 januari 2021 en hopen dat de heer N. Dubbelboer nog lang mag genieten van zijn welverdiende pensioen.

Kijkend naar de toekomst: we vertrouwen erop dat ons ruim 60-jarig durende dealerschap nog lang voortgezet mag worden. 

Link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/778796/Nieuwe-eigenaar-wil-met-Dubex-naar-oude-productieniveau


12-01-21  kentekenplicht voor een getrokken veldspuit


Vanaf 1 januari 2025 geldt er voor landbouwvoertuigen een kentekenplicht. In 2021 kan men de al aanwezige voertuigen registreren bij het RDW zonder dat er een schouwing nodig is. Na 2021 zullen de voertuigen geschouwd worden en er dus meer kosten mee gemoeid zijn.

De eerste vraag over hoe een getrokken veldspuit geregistreerd moet worden, hebben we voorgelegd aan het RDW.  Het antwoord luidde:  het water in de veldspuit wordt gezien als lading. De toegestane technisch maximale massa is bepalend of uw voertuig een R of een S is. Als de technisch toelaatbare maximummassa van uw voertuig gedeeld door de massa in onbeladen toestand kleiner dan 3,0 dan is het een S categorie voertuig. Anders is het een R categorie voertuig”   

Een getrokken veldspuit kan dus een getrokken werktuig of een getrokken aanhangwagen zijn.

Meer informatie is te vinden op de site van de RDWLink: https://www.rdw.nl/registreren


25-05-20  DRD en DRT lijst aangepast met 90 graden doppen


Voor de verlaagde spuitboom (90% driftreducerend) zijn er 90 graden doppen op de DRD-lijst geplaatst. Dit is als volgt doorgevoerd:

  1. De TCT heeft op basis van door doppen-fabrikant Lechler aangeleverde informatie geoordeeld dat de spuitdoppen Lechler ID 90-01, ID 90-015, IDK 90-0067, IDK 90-01, IDK 90-015 en IDK 90-02 ingedeeld kunnen worden in de DRD-klasse 50%, bij een maximale spuitdruk van 7 bar. De spuitdop Lechler AD 90-02 kan in de DRD-klasse 50% worden ingedeeld bij een maximale spuitdruk van 4 bar.Op basis van door doppenfabrikant TeeJet aanleverde informatie heeft de TCT geoordeeld dat de spuitdoppen TeeJet AI80015, AI8002, AI80025 en AI8003 ingedeeld kunnen worden in DRD-klasse 50%, bij een maximale spuitdruk van 7 bar. De TCT heeft de indeling van de spuitdop Agrotop AirMix 80-025 Hollow Cone (HC) in de DRD-klasse 75% geschrapt omdat deze spuitdop abusievelijk in deze DRD-klasse was ingedeeld. De indeling in de DRD-klasse 50% blijft gehandhaafd.
  2. De hierboven genoemde spuitdoppen zijn in de DRD-lijst opgenomen in de nieuwe tabel 1b met driftreducerende spuitdoppen met een tophoek van 800-900 voor neerwaartse bespuiting. Deze spuitdoppen kunnen gebruikt worden in combinatie met een veldspuit met verlaagde spuitboom en een veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning, waarbij de spuitdophoogte maximaal 30 centimeter bedraagt en de spuitdopafstand 25 centimeter is. De veldspuit met verlaagde spuitboom in combinatie met deze spuitdoppen valt in DRT-klasse 90%.
  3. Daarnaast heeft de TCT in de DRT-lijst ter verduidelijking enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft de formulering voor het gebruik van driftreducerende kantdoppen in de tabellen 1 en 2 en aanpassing van de specificatie van spuitdoppen bij het gebruik van de veldspuit met verlaagde spuitboom en de veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in tabel 1. Dit in verband met de opname van de spuitdop Lechler ID 90-015 in de DRD-lijst. Bij de handgedragen/handgetrokken spuitboom in tabel 1 is een tekst toegevoegd dat bij het gebruik van deze spuittechniek loodrecht van de sloot af gespoten moet worden.

De actuele DRD en DRT lijsten en het persbericht van de TCT kunnen worden gedownload van de webpagina van de TCT die kunt vinden middels deze link:  https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/
24-03-20  Coronaprotocol


Terwijl we hopen dat er snel een middel wordt uitgevonden om de mensen te beschermen, hebben ook wij een protocol opgesteld om de verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te beperken.

Dit protocol vindt u hier

Natuurlijk kunt u altijd bellen of mailen om storingen of bestellingen te bespreken.
26-02-20  Spuit laten keuren na aanpassingen?

De SKL heeft een gedragslijn opgesteld wanneer een machine opnieuw moet worden gekeurd nadat er aanpassingen zijn gedaan. Deze gedragslijn vind je hier.

Heel kort samengevat: bij andere spuitdoppen, een nieuwe pomp of een drukregistratievoorziening hoeft dit niet. Bij opbouwen van driftreducerende techniek of verbreden van een boom wel.
20-01-20  Driftreductie en drukregistratie


Omdat er nog vragen zijn mbt de huidige regelgeving over drukregistratie en driftreducerende technieken, hebben we die regeltjes in deze flyer proberen samen te vatten.


21-10-19  1 november: bijeenkomst driftreductie


Wilt u ook zeven verschillende driftreducerende technieken bekijken, meldt u dan aan voor deze bijeenkomst op vrijdag 1 november a.s. Samen met George Pars Graanhandel BV organiseren we een middag om de veldspuitgebruikers te informeren over de regelgeving omtrent driftreductie en drukregistratie. De bijeenkomst zal ongeveer 2 uur duren: van 13.00 tot 15.00 of van 15.00 tot 17.00 uur.U kunt zich aanmelden via deze link


09-04-19  Drukregistratie, de meest gestelde vragen.


In het Activiteitenbesluit staat dat het hebben van een drukregistratievoorziening per 1 januari 2019 verplicht is. Ondernemers hebben logischerwijs tijd nodig om afhandelijk van hun specifieke omstandigheden een keuze te maken en die uit te voeren. 2019 is daarom een overgangsjaar, waarin de NVWA vooral zal informeren.

Omdat er nogal wat vragen zijn over de drukregistratievoorziening heeft helpdeskwater een overzicht opgesteld waarin de meeste vragen worden beantwoord. Dat overzicht vind je hier.

Wanneer er nog vragen zijn, dan kunt u natuurlijk ook altijd even bellen.
20-02-19  Drukregistratie, stand van zaken februari 2019

De in het vorige nieuwsbericht beschreven regelgeving omtrent de drukregistratie is inmiddels opgenomen in de DRT-lijst (driftreducerende technieken lijst) van 18 februari 2019.

Op de DRD-lijst (driftreducerende doppenlijst) kun je per dop bekijken hoe driftreducerend deze is. Op de site van helpdeskwater is een link naar beide lijsten en de volledige informatie terug te vinden.

Het jaar 2019 is een overgangsjaar om telers de tijd te geven hun keuze te maken. Om de drift zoveel mogelijk te beperken is een WAVE-sleepdoeksysteem het meest effectief, maar er zijn ook doppen die bij 3 bar spuitdruk 90% driftreducerend zijn en waarbij dus geen drukregistratie vereist is. 
16-01-19  Drukregistratie. Stand van zaken januari 2019


In december heeft het Fedecom al een artikel gepubliceerd hoe de invulling van de verplichting van een drukregistratievoorziening er waarschijnlijk uit komt te zien. Eergisteren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin een en ander wordt bevestigd.

Wilt u de inhoud van die brief ook lezen, dan kan dat hier

De invulling van de drukregistratieverplichting houdt in: 

  • Spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar worden niet meer in de lijst met ‘driftreducerende doppen’ vermeld omdat het niet aannemelijk is dat deze in de landbouwpraktijk bij de juiste spuitdruk gebruikt worden.
  • Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor ‘luchtvloeistofmengdoppen’, is een drukregistratievoorziening vereist.
  • Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar en voor spuitapparatuur met aanvullende driftreducerende voorziening is geen drukregistratievoorziening vereist omdat deze dan niet of minder doelmatig is.
  • Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistofmengdoppen, een verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast.
19-12-18  Drukregistratie ?? Hoe komt het???


Er wordt al jaren over gesproken en een jaar geleden is in het Activiteitenbesluit Milieubeheer opgenomen dat per 1 januari 2019 bij het gebruik van veldspuitapparatuur de spuitdruk door een drukregistratievoorziening dient te worden geregistreerd.

De uitwerking van deze verplichting is tot op heden nog niet wettelijk vastgelegd. In bijgevoegd artikel van de Fedecom staat wel opgesomd wat men verwacht dat de regels zullen worden. Het jaar 2019 wordt een overgangsjaar waarin de NVWA de gebruikers van veldspuiten op de hoogte zal stellen van de wetgeving.

Gewasbeschermingsmiddelen moeten met tenminste 75% driftreductie worden gespoten. Bij sommige middelen en bij versmalling van de teeltvrije zone gelden aanvullende eisen (bijv. tenminste 90%). Op de DRD-lijst vindt men welke dop met welke bar in welke mate driftreducerend is. Een voorbeeld: Een Agrotop Airmix AM 110-04 dop is bij 6 bar 50%, bij 3 bar 75% en bij 1 bar 90% driftreducerend. Deze dop zal bij 75% techniek wel mogen en bij 90% niet meer zijn toegestaan op een conventionele veldspuit. Wanneer wij deze regels juist interpreteren zou bij deze dop toegepast bij een 75% driftreductie geen drukregistratievoorziening verplicht zijn, omdat de dop bij 3 bar 75% is en vanaf 3 bar geen voorziening vereist is. 

Wanneer er op de spuit aanvullende driftreducerende technieken zijn zoals sleepdoek, magneten of luchtondersteuning,  zal er geen drukregistratievoorziening nodig zijn. Meer informatie over deze technieken zijn te vinden op de DRT-lijst.

Het gevolg van deze regelgeving is dat een aantal doppen niet meer toegestaan zullen zijn, een aantal doppen en driftreducerende  technieken vrijgesteld zijn van de verplichting om een drukregistratievoorziening op de veldspuit te hebben en dat in een paar gevallen een drukregistratie verplicht gaat worden. In dat geval zal 10 keer per minuut de druk moeten worden vastgelegd en tenminste een uur worden opgeslagen.

Het gebruik van luchtvloeistofdoppen wordt in de praktijk moeilijk, nu bij die doppen zowel de druk van lucht als van vloeistof op hetzelfde moment zal moeten worden geregistreerd.

Nu is het afwachten hoe de regelgeving echt zal worden opgenomen in de wet.31-10-18  INFO WAVE 2 nov vanaf 15.00 uur


Op dit moment zijn we druk bezig om een WAVE op een spuit op te bouwen.

Wilt u weten of deze 99% driftreducerende techniek ook voor u interessant is, kom dan vrijdagmiddag 2 november vanaf 15.00 uur vrijblijvend langs om het systeem te bezichtigen onder het genot van een hapje en drankje.

Zoals misschien bekend is vanaf 1 januari 2019 een drukregistratie op een veldspuit verplicht. Helaas is nog steeds niet bekend op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. Men wacht onder andere nog op het standpunt van de LTO in deze kwestie. Onze oproep is daarom om de LTO te activeren. 
15-02-18  Keuring spuitsets pootmachine en granulaatstrooier


Nu het zonnetje zich even heeft laten zien en men weer bezig gaat met de voorbereidingen voor het komende seizoen, krijgen wij veel vragen over de keuringseisen van de spuitsets op pootmachines en granulaatstrooiers. Daarom een samenvatting van de keuringseisen:

Waar op te letten bij het SKL-keuren van spuitset op  een pootmachine/rijenspuit:
1. Machine dient schoon te zijn
2. Geen lekkages
3. Doppen mogen niet nadruppen
4. Schaalverdeling manometer 0.2 bar
5. Voldoende pompcapaciteit (minimaal 90% van fabrieksopgave)
6. Zichtbare roering bij halfvolle tank 
7. Vulzeef in tankdeksel


Waar op te letten bij SKL-keuren van een granulaatstrooier:
1. Machine dient superschoon te zijn (anders wordt deze niet gekeurd)
2. Geen lekkages
3. Uniforme afgifte per uitgangsmond
4. Sluitend tankdeksel


12-02-18  Faillissement Dubex. Doorstart wordt onderzocht.


Wanneer je al 60 jaar dealer bent van Dubex, kun je je eigenlijk niet voorstellen dat deze fabriek failliet is. We hopen van harte dat er sprake zal zijn van een doorstart en we minstens nog 60 jaar de gele veldspuiten kunnen blijven leveren.

Langs deze weg willen we ook de heer Dubbelboer en al het personeel sterkte wensen in deze onzekere en chaotische tijden.Link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/190235/Bankroet-voor-Dubex-Stadskanaal-32-man-op-straat


07-02-18  Activiteitenbesluit per 1 januari 2018Een zeer verkorte samenvatting van het Activiteitenbesluit Milieubeheer per 1 jan 2018:

Inhoudelijk verandert er niet heel veel.

14 meter zone langs watergang wordt niet meer genoemd.

1: Spuiten met gewasbeschermingsmiddelen moet met een 75% driftreducerende techniek.  
    Bij het middel zelf kunnen nog aanvullende eisen worden gesteld aan de driftreductie.

2. Teeltvrije zone bij aardappelen, uien, bloembollen, sla, wortelen en vaste planten = 150 cm
           Bij driftreducerende techniek van tenminste 90%  100 cm
           Bij handmatig aangedreven handgedragen spuit             50 cm
           Bij braakliggend land en andere gewassen                     50 cm

In de DRT-lijst vind je een opsomming van de verschillende spuittechnieken met mate van driftreductie.

In de DRD-lijst staat welke dop met welke spuitdruk in welke mate driftreducerend is.

3: Gebruik van veldspuitapparatuur  (m.u.v. overkapte beddenspuit) is verboden, tenzij:
a) Gebruik van kantdop
b) Spuitdoppen niet hoger dan 50 cm
c) Spuitdruk geregistreerd wordt door drukregistratievoorziening (miv 1 januari 2019)
d) Gewasbeschermingsmiddelen alleen spuiten als windsnelheid niet hoger is dan 5 m/sec.

   


01-02-18  NVWA treedt strenger op tegen ongekeurde spuiten


Sinds december 2016 moet alle spuitapparatuur gekeurd worden met uitzondering van handgedragen spuiten. Volgens dit artikel in de Nieuwe Oogst gaat de NVWA dit jaar strenger controleren of dit wel gebeurd is.


16-01-18  DRD en DRT-lijst: WAVE 99% driftreducerend


De driftarme doppenlijst is op een andere wijze opgesteld. Op 15 december 2017 zijn er nieuwe lijsten gepubliceerd waar de mate van driftreductie is vastgelegd. In de DRT-lijst staan verschillende spuittechnieken en in de DRD-lijst kunt u vinden welke doppen onder welke spuitdruk driftreducerend zijn.  Wilt u hier meer over weten: op deze site wordt u doorverwezen naar de wetgeving en lijsten.

Op de site van helpdeskwater vindt u meer informatie over driftreducerende technieken.

Hier willen we u er op wijzen dat het nieuwe WAVE-systeem van Dubex op de DRT-lijst staat opgenomen als een 99% driftreducerende spuittechniek, wanneer gebruikt met 50% dop van DRD-lijst, kantdop en maximaal 20 cm spuithoogte. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
15-12-16  6-jaarlijkse keuring voor rijenspuit en pieperdoes


De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het artikel in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden gewijzigd, waarin de details van de periodieke keuring van  verdeelapparatuur is geregeld. Deze Regeling is op 13 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Heel kort samengevat betekent dit dat spuitapparatuur op machines van 3 meter en smaller één keer in de 6 jaar gekeurd moeten worden. Deze keuringsverplichting geldt ook voor verdeelapparatuur op de inschuurlijn, granulaatstrooiers op zaai- en pootmachines.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u kijken op de site van de SKL
12-12-16  Noord Nederlandse Landbouwbeurs van 14 t/m 17 dec


Vanaf woensdag 14 tot en met zaterdag 17 december 2016 kunt u ons vinden op de Noord Nederlandse Landbouwbeurs in het WTC Expo te Leeuwarden en wel op standnummer 3112.

Woensdag 14 december van 13.00 tot 22.00 uur

Donderdag 15 december van 13.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 16 december van 10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 17 december van 10.00 tot 18.00 uurLink: http://wtclandbouw.nl/


25-06-16  Week van de akkerbouw.


Op zaterdag 25 juni van 11.00 – 17.00 uur openen akkerbouwers, toeleveranciers en verwerkers uit de akkerbouw hun deuren. Ze laten je graag zien hoe ze er samen voor zorgen dat jij elke dag weer kunt genieten van veel heerlijke producten van Nederlandse akkers. Op deze site kun je een kaartje downloaden met de deelnemende bedrijven en wat er te beleven is.

Je kunt bijvoorbeeld een wortelsmoothie proeven bij Jensma Agro inde Westhoek of de sorteerinstallatie van Fokkema Farming te Slappeterp bekijken.Link: http://www.weekvandeakkerbouw.nl/open-dag


12-01-16  Ook spuiten tot 3 meter breed nu SKL keuren


Rijenspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder, onkruidspuiten in fruit- en boomteelt en spuitmachines gemonteerd op zaai- en pootmachines met een werkbreedte van 3 meter of minder moeten dit jaar ook SKL gekeurd worden. Dit geldt ook voor rijenspuiten die gebruikt worden voor loofdoding in de aardappelen.

Omdat sinds 2016 de verplichting tot keuren van spuitmachines is geregeld vanuit de wetgeving van het Ministerie van Economische Zaken zijn de vrijstellingen voor deze spuitapparatuur vervallen.

Alle machines van 3 jaar en ouder moeten voor eind 2016 gekeurd zijn. Er is vanuit het ministerie nog geen duidelijkheid over de keuringsfrequentie van deze machines. Mogelijk wordt dit 3-jaarlijks.
Indien u in het bezit bent van een dergelijke spuitmachine of een normale veldspuit kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van SKL
17-02-15  Vanaf volgende week weer druk aan het SKL-keuren.


Onder het kopje keuring kunt u de planning zien wanneer we dit jaar op verschillende locaties SKL-keuren. Omdat de regelgeving omtrent de roering is gewijzigd graag een halfvolle tank leidingwater meenemen. Let op: een goedgekeurde spuit betekent niet dat de doppen aan de eisen van het Waterschap voldoen. Kijk voor de actuele doppenlijst op de site van SKL en Helpdesk Water. Kijk ook naar de eisen die het gebruiksvoorschrift van het spuitmiddel aan de driftreductie van de spuitdop stelt.


08-12-14  :10 t/m 13 december staan we op de Landbouwbeurs


Wij staan samen met Bert Jan Pellikaan van lmb Den Andel  op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs en wel  in stand nummer 4145 te Leeuwarden. Er is daar een Dubex Actor en Agrifac Condor te bezichtigen, maar ook de Dubex Selector -afsluiting per dop- kunt u aan het werk zien. Even langs komen voor een kop koffie kan natuurlijk ook.

Wanneer u uw spuitlicentie nog moet verlengen, dan kan dan ook tijdens deze beurs.

Via deze site kunt u zich daarvoor aanmelden.

De machines van Hardi zijn te vinden op stand 5025.
04-11-14  ONVOORSTELBARE EN ONGEEVENAARDE AANBIEDING


Vandaag staat in Boerderij een advertentie van een Dubex Mentor met een tankinhoud van 4.000 liter en 33 meter bomen, uitgerust met Selector individuele dopschakeling. Dit voor € 49.950,- ex. BTW. Dit is de enige spuit in Nederland die per dop afsluitbaar is, met een goedwerkende ringleiding op luchtdruk voor een fantastische prijs.Link: www.facebook.com/DubexBV/photos/a.128538297293552.28122.128084134005635/396151593865553/?type=1&theater


27-08-14  Rooiseizoen uien 2014 is begonnen


Naast de vertrouwde Keulmac rooiers met as, is dit jaar ook een Samon rooimachine beschikbaar. Deze machine heeft aangedreven rooischijven die minder grond verplaatsen. In geval van zware grond en/of natte omstandigheden biedt deze machine meer mogelijkheden.


23-04-14  Controle op het gebruik van kantdoppen.


Dat u verplicht bent langs de sloot een kantdop te gebruiken is geen nieuws. Deze dagen wordt streng gecontroleerd of deze verplichting wel wordt nageleefd. Wanneer de kantdop niet gebruikt wordt riskeert u een boete van circa € 500,-- en kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagrechten. Vergeet daarom niet om uw kantdop in te schakelen of voor te draaien.


24-02-14  Afleveren van veldspuiten voor nieuwe seizoen


Op dit moment wordt er hard gewerkt om de sproeimachines voor het nieuwe seizoen gereed te maken voor aflevering. Omdat het een mijlpaal voor ons bedrijf is dat er zoveel nieuwe Agrifac Condors op het erf staan, moet dit natuurlijk op de gevoelige plaat vastgelegd worden.


14-01-14  Op natte grond toch sproeien.


Omdat de onkruidbestrijding in de tulpen nu echt moet plaatsvinden hebben we een gedragen spuit verbreed naar 31 meter. Met deze hefspuit achter op een trekker met rupsbanden kan deze bollenkweker onder extreem natte omstandigheden toch zijn werk doen.
07-01-14  Subsidieronde in maart 2014 voor spuiten met GPS

Vanuit de Regeling GLB-Inkomenssteun wordt er in 2014 subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen door landbouwers in precisielandbouw en duurzame opslagplaatsen van plantaardige landbouwproducten. De regeling zal worden opengesteld van 1 maart  tot en met 31 maart 2014.

Een investering in een spuitmachine met GPS-sturing of poot- en zaaiapparatuur met GPS-sturing komt onder andere in aanmerking voor deze subsidie.

Voor deze opstelling is € 12,3 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, die minimaal € 15.000,- bedragen. Het totale subsidiebedrag per aanvraag  is gemaximaliseerd op € 50.000,-.

De subsidiabele kosten bestaan uit de te installeren apparatuur, installaties of machines waarvan de aanvrager de eerste gebruiker is, inclusief de kosten voor montage en noodzakelijk materieel.

Klik op de volgende link om het nieuwsbericht van de Dienst Regelingen te bekijken: GPS-subsidie 
03-12-13  Keuring van rijenspuiten verplicht?

Alle veldspuiten die professioneel gebruikt worden, moeten een keer in de drie jaar gekeurd worden. Met het oog op de Europese regelgeving is deze keuringsverplichting nu uitgebreid met o.a. rijenspuiten en spuitapparatuur op pootmachines en loofklappers met een werkbreedte van meer dan drie meter.

Wilt u meer informatie over deze gewijzigde regelgeving, klik dan op de linkLink: http://www.sklkeuring.nl/nl/nieuws/Wijzigingen-mbt-de-reikwijdte,-inhoud-en-uitvoering-van-periodieke-SKL-keuringen-van-spuitmachines/


07-11-13  Innovaties Agrifac te zien in Hannover


Op de beurs van 12 t/m 16 november laat Agrifac de nieuwe Condor Endurance zien. De welbekende zelfrijder met een 8.000 liter tank en 54 meter boom.  De nieuwe Condor MountainMasterPlus is vooral bedoeld voor extreem heuvelachtige omstandigheden.

 
07-11-13  Vernieuwde HeroW op Agritechnica


Op Agritechnica van dinsdag 12 tot zaterdag 16 november introduceert Homburg ook de vernieuwde zelfrijder HeroW430. Door op de foto te klikken kunt u de bijbehorende brochure downloaden.Link: www.homburg-holland.com/userfiles/Homburg_HeroW_H430_Folder_NL_WEB.pdf


07-11-13  Hardi introduceert 5000 en 6000 ltr Navigator


Op de AgriTechnica introduceert HARDI de nieuwe NAVIGATOR 5000 en 6000 liter. Naast de HARDI COMMANDER is er nu ook een NAVIGATOR 5/6000 aan het assortiment toegevoegd. Deze NAVIGATOR heeft een tankinhoud van 5 en 6.000 liter en een boombreedte van 24  - 40 meter FORCE bomen. Deze spuitbomen worden ook op de HARDI COMMANDER gebruikt.


01-11-13  Nieuwe website

Janet Groeneveld van Verbi Websites uit de Westhoek vertelde ons dat zij in 2007 ook al een offerte had uitgebracht. Het heeft dus een aantal jaren geduurd, maar nu is dan toch eindelijk de vernieuwde site in de lucht. Eén die we zelf bij kunnen houden. Natuurlijk zitten we vol goede intenties.

De volgende stap is het creëren van een Facebook en Twitter account. Dit moet toch binnen zes jaar te realiseren zijn.